Våra stadgar

Stadgar för Sveriges ortopedingenjörers förening antagna 2008-04 -17


§ 1. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL.

Föreningens uppgift är att bevaka och främja medlemmarnas intressen gentemot myndigheter och andra sammanslutningar, sprida kunskap samt vara ett forum för ökade kontakter mellan utövare inom ortopedingenjörens verksamhetsområde både nationellt och internationellt.


Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intressen genom:
· att verka för ökade kunskaper inom ortopedingenjörskårens verksamhetsfält
· att vid behov samarbeta med olika föreningar, Hjälpmedelsinstitutet eller andra institutioner som har anknytning till yrket.
· att genom anordnande av konferens delgiva medlemmar de nyheter inom ortos- och protestekniken som kan vara värdefulla och befrämjande för yrkeskåren.


Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.


§ 2. FÖRENINGENS SÄTE.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Växjö. Föreningens årsmöte kan hållas på annan plats inom Norden där styrelsen finner lämpligt.


§ 3. MEDLEMSKAP.

Styrelsen beviljar medlemskap.


1 Rätt till medlemskap i föreningen äger person som efter genomgången högskoleutbildning tagit examen som ortopedingenjör och är legitimerad eller genomgått utländsk utbildning som av styrelsen bedöms som likvärdig.

2 Medlem som tidigare erhållit medlemskap på andra grunder än enligt ovanstående moment äger rätt att kvarstå i föreningen.

3 Medlem som avgår från tjänst genom pensionering kvarstår som hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem har rösträtt.

4 Annan person som förtjänstfullt verkar i föreningens intresse kan efter beslut av årsmötet upptagas som hedersmedlem.

5 Studerande som antagits till högskoleutbildning med inriktning mot ortopedingenjör kan erhålla medlemskap i föreningen som studerandemedlem. Efter avslutad utbildning och legitimering övergår detta automatiskt till status av ordinarie medlem. Studerandemedlem har ej rösträtt.

6 Annan person som av eget intresse vill vara medlem kan söka medlemskap som stödmedlem. Stödmedlem har inte rösträtt.


§ 4. MEDLEMSAVGIFTER.

1 Avgifternas storlek för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.

2 Ordinarie medlem samt stödmedlem skall erlägga fastställd årsavgift.

3 För årsavgift som ej erlagts före 1 mars tillkommer dröjsmålsavgift.

4 Studerandemedlem betalar studerandeavgift. Studerandeavgiften gäller under hela studietiden.

5 Hedersmedlem är befriad från årsavgift.


§5. UTTRÄDE, UTESLUTNING.

1 Medlem kan på egen begäran avsluta sitt medlemskap.

2 Medlemskap erhålles för medlem som betalt avgift för aktuellt år.

3 Medlem som skadar föreningen eller motarbetar dess intressen varnas skriftligen och om rättelse uteblir kan medlem uteslutas. Styrelsen utfärdar varning samt tar beslut om eventuell uteslutning.

4 Ansökan om återinträde, som ska ske skriftligt, prövas och godkännes av styrelsen.§ 6. FÖRENINGSMÖTEN.

Ordinarie årsmöte hålles en gång per år innan kalenderårets slut.

Årsmötet utlyses av styrelsen minst en månad före utsatt datum. Extra årsmöte skall avhållas efter beslut därom av styrelsen eller på begäran av revisorerna eller minst två tredjedelar av medlemskåren.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda minst fyra veckor före utsatt datum. Motioner och propositioner skall distribueras till samtliga medlemmar senast två veckor före årsmötet.

Rösträtt vid årsmötet har ordinarie medlem som erlagt årsavgift för innevarande år , studerandemedlem samt hedersmedlem.

Röstning på årsmötet rörande personval, motioner samt propositioner kan ske via ombud - dock högst en fullmakt per närvarande medlem.

Stödmedlem äga rätt att närvara vid mötet.


Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas.
1 Årsmötets öppnande.
2 Val av mötesordförande.
3 Val av mötessekreterare.
4 Val av justeringsmän tillika rösträknare.
5 Fastställande av dagordning.
6 Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande.
7 Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
8 Föredragning av revisorernas berättelse.
9 Fastställande av resultat- och balansräkning.
10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11 Val av styrelseledamöter.
12 Val av revisorer (två stycken).
13 Val av valberedning (tre stycken, varav en sammankallande).
14 Val av två ledamöter till stipendiekommittén.
15 Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år.
16 Propositioner från styrelsen.
17 Motioner från enskild medlem.
18 Övriga frågor.
19 Mötets avslutande.


§ 7. STYRELSEN.

Föreningens ledning utgörs av en styrelse på sex personer varav minst fyra skall vara ortopedingenjörer. Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare, kassör samt vice kassör. Ordföranden har utslagsröst. Styrelsen utses av årsmötet. Varje styrelseledamot väljes för en period av två år. Ordförande, kassör och vice sekreterare väljes jämna år, vice ordförande, vice kassör och sekreterare väljes udda år.

Styrelsen skall sammanträda minst fyra gånger per år.


§ 8. VALBEREDNING.

Valberedningen upprättar förslag till val av styrelseledamöter, två revisorer samt två ledamöter i stipendiekommittén.


§ 9. STIPENDIEKOMMITTÉ.

Stipendiekommittén bedömer stipendieansökningar, dels till föreningens stipendier dels till företagsstipendier, samt utser stipendiater. Stipendier utdelas i samband med årsmöte.

Stipendiekommittén består av kassören i föreningen samt två av årsmötet utsedda ledamöter.
Ingående i stipendiekommittén kan inte söka eller tilldelas stipendium.


§ 10. FORSKNINGSSTIPENDIUM

 F

öreningens ändamål framgår av § 1. I enlighet med ändamålsparagrafen har föreningen avsatt medel för ett forskningsstipendium. Den kommitté som skall svara för forskningsstipendiet, skall bestå av fem medlemmar. Medlemmarna skall vara: ordföranden samt kassören i Sveriges Ortopedingenjörers Förening, en representant för högskoleutbildningen till ortopedingenjör från Hälsohögskolan i Jönköping* samt två medlemmar från Sveriges Ortopedingenjörers Förening. Medlemmarna från Sveriges Ortopedingenjörers Förenings, varav en disputerad, utses vid årsmötet för Sveriges Ortopedingenjörers Förenings. Kommitténs ordförande skall vara ordföranden i Sveriges Ortopedingenjörers Förening. Ordföranden har utslagsröst.

*Programansvarig för ortopedingenjörsutbildningen på Högskolan i Jönköping utser representant.

Personer som ingår i kommittén för forskningsstipendiet kan inte söka eller tilldelas forskningsstipendium.

Arbetsordning avseende kommittén för forskningsstipendiet skall fastställas av föreningens styrelse.


§ 11. MEDLEMS ÅLIGGANDE.

Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats.


§ 12. FÖRENINGENS RÄKENSKAPER.

Föreningens räkenskaper skall föras enligt bokföringslagen 

[ sfs 1976: 125 ].
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1:a januari - 31:e december.
För varje räkenskapsår upprättas årsredovisning vilken innefattar verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning.


§ 13. REVISION.

För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning under verksamhetsåret utser årsmötet två revisorer. Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmöte.


§ 14. STADGEÄNDRING.

Det ankommer på årsmötet att besluta om förändringar av föreningens stadgar. Stadgeändringar och tillägg skall beslutas av två på varandra följande ordinarie årsmöten för att äga giltighet. Vid förändringar skall de nya stadgarna antagas i sin helhet.


§ 15. FIRMATECKNARE SAMT ATTESTRÄTTSINNEHAVARE.

Styrelsen utser firmatecknare samt attesträttsinnehavare.


§ 16. UPPLÖSANDE AV FÖRENINGEN.

Beslut om upplösande av föreningen fattas av årsmötet med minst 2/3 majoritet av närvarande, röstberättigade medlemmar.
Det åligger styrelsen att avveckla föreningen.
När föreningen upplöses skall skulder betalas, inventarier och fasta tillgångar försäljas. Eventuellt överskott hanteras i enlighet med årsmötets beslut.