Kompetensbeskrivning för ortopedingenjörer

Kompetensbeskrivningen har delats in i två avsnitt. Det första avsnittet, ”yrkesområde och funktioner” anger ramen för en ortopedingenjörs grundläggande kompetensbehov. I det andra avsnittet, ”uppgifter” ges en utförligare beskrivning av de arbetsuppgifter och de praktiska kunskaper som ortopedingenjörer förutsätts behärska inom var och en av de olika funktioner som anges i föregående avsnitt.


Yrkesområde och -funktioner

En ortopedingenjörs yrkesområde omfattar barn, ungdomar, vuxna och äldre med hälsoproblem som begränsar eller hotar att begränsa deras aktivitet och delaktighet i det dagliga livet. Ortopedingenjörens åtgärder vidtas i förebyggande, habiliterande, rehabiliterande och/eller kosmetiskt syfte. Ortopedingenjören ska arbeta för att patientens egna resurser tas till vara och utvecklas utifrån patientens behov och önskemål. Lagen om medicintekniska produkter, Hälso- och sjukvårdslagen, Produktansvarslagen samt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område styr ortopedingenjörens arbete samt Läkemedelsverkets författningar om medicintekniska produkter. Med utgångspunkt i dessa lagar behöver en legitimerad ortopedingenjör med ett etiskt förhållningssätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet inom sitt yrkesområde kunna

Ø      i samråd med patienten ansvara för ortopedtekniska bedömningar, fastställa mål för förebyggande, förbättrande eller kompenserande ortopedtekniska åtgärder samt att dokumentera, utvärdera och följa upp dessa åtgärder

Ø      i samråd med patienten ansvara för att förebyggande, förbättrande eller kompenserande ortopedtekniska åtgärder genomförs

Ø      i samråd med patienten välja, medverka vid tillverkning och specialanpassning av lämpliga medicin-/ortopedtekniska produkter, prova ut samt förskriva dessa

Ø      ansvara för att den utrustning och miljö som används i samband med att ortopedtekniska åtgärder utförs är lämplig

Ø      informera, instruera, handleda och undervisa patienter och deras närstående samt andra personalgrupper inom området ortopedteknik

Ø      följa, använda kunskap från och medverka i utvecklingsarbete och forskning

Ø      planera och prioritera arbetet, leda underställd personal och samverka med kolleger och företrädare för andra yrken, närstående, intresseorganisationer och samhällsorgan

Ø      bedriva arbetet på ett kostnadsmedvetet sätt

Ø      genomföra ortopedtekniska åtgärder vid stora olyckor och katastrofer

Ortopedingenjören behöver i yrkesutövningen följa och kunna tillämpa de författningar och andra regler som gäller. Därtill ska en ortopedingenjör verka och arbeta i enlighet med de etiska riktlinjer som utfärdats av Sveriges Ortopedingenjörers Förening, SOIF.

Uppgifter
Nedan preciseras ett antal uppgifter som ortopedingenjörer förväntas behärska. Dessa uppgifter omfattar såväl det dagliga löpande arbetet som mera sällsynta och extraordinära situationer. En gedigen utbildning och praktisk erfarenhet ska säkerställa att dessa uppgifter kan lösas på ett adekvat sätt.
 

De vanligast förekommande ortopedtekniska hjälpmedlen indelas lämpligen i följande grupper; ortoser, proteser, korsetter, inlägg, skor och sittsar. För att tillgodose den enskilda patientens behov på bästa sätt finns ofta särskilda team som är inriktade på mot olika diagnosgrupper som t ex diabetes. Teamen består av medicinskpersonal med olika yrkeskompetenser. Det är ortopedingenjörens uppgift att föreslå och prova ut lämpligt ortopedtekniskt hjälpmedel i dessa team samt samordna dessa aktiviteter med andra aktiviteter i behandlingskedjan. I förkommande situationer kan ortopedingenjören delegera delar av uppgiften till ortopedtekniker, ortopedskomakare eller annan kompetent personal inom den ortopedtekniska verksamheten.

1. Ortopedteknisk utredning, fastställande av mål, dokumentation, utvärdering och uppföljning

En ortopedingenjör behöver med utgångspunkt i en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation, individuella önskemål, behov och förutsättningar inom sitt yrkesområde kunna ta upp anamnes avseende patientens tidigare utövade aktiviteter

Ø      genom observation och intervju samt med valida, reliabla eller väl beprövade undersöknings- och mätmetoder bedöma patientens motoriska funktionsnivå avseende personlig vård, boendeaktiviteter, arbete, studier, lek, fritid

-         bedöma patientens fysiska och motoriska funktionsnivå med hänsyn till deras inverkan på tillväxt och utveckling hos barn och ungdomar

-         bedöma patientens fysiska och motoriska funktionsnivå med hänsyn till deras inverkan på dagliga aktiviteter

-         analysera och sammanfatta de problem patienten har och identifiera behoven av förebyggande, förbättrande och/eller kompenserande ortopedtekniska åtgärder och om så erfordras konsultera annan ortopedingenjör eller annan expertis

Ø      i samråd med patienten eller patienten närstående person fastställa mål och en plan för ortopedtekniska åtgärder samt i förekommande fall samverka med annan personal

Ø      i enlighet med gällande författningar dokumentera genomförda ortopedtekniska åtgärder

Ø      uppföljning där man vid behov justerar de ortopedtekniska åtgärderna. Detta kan i förekommande fall genomföras i samverkan med annan medicinsk personal

2. Förebyggande, förbättrande och kompenserande åtgärder

En ortopedingenjör behöver – i syfte att hos patienten förebygga risk för nedsatt aktivitetsförmåga, förbättra eller kompensera nedsatt fysisk funktion eller deformitet –– inom sitt yrkesområde kunna

Ø      informera patienten och hans närstående om lämpliga ortopedtekniska åtgärder

Ø      genomföra åtgärder som avser att förbättra patientens fysiska funktionsförmåga eller motverka/lindra funktionsdefekt genom

-         att utveckla, bibehålla eller ersätta motoriska funktioner

-         att ersätta kroppsdelar

-         att stödja och korrigera kroppsdelar

Ø      ansvara för att relevant information inhämtas och rapporteras vidare i vårdkedjan i samråd med patienten eller patienten närstående person

Ø      vid konsultation ge råd och stöd

Ø      samverka med andra personalgrupper såsom sjukgymnaster, arbetsterapeuter, fotterapeuter, medicinska fotterapeuter och ortopedläkare för att säkerställa att adekvat ortopedteknisk åtgärd vidtas.

3. Medicintekniska produkter – hjälpmedel

En ortopedingenjör behöver inom sitt yrkesområde kunna

Ø      förskriva för patienten/ändamålet lämpliga medicin-/ortopedtekniska produkter. De medicintekniska produkter som har en särställning inom ortopedteknik och som bör (provas ut, dokumenteras och följas upp av ortopedingenjör är externa, ortoser, korsetter, inlägg, skor och sitsar.

Ø      designa, konstruera, dimensionera, välja material och medverka vid tillverkning samt därefter prova ut ortopedtekniska produkter till funktionshindrade samt förskriva dessa, se till att produkten är lämplig samt att patienten eller dennes närstående/vårdare kan hantera produkten på rätt sätt

Ø      genomföra riskanalys för design, produktion och användning av den medicintekniska produkten

Ø      välja, kombinera och prova ut hel-/halvfabrikat utifrån evidensbaserade kunskaper

Ø      specialanpassa hel-/halvfabrikat korrekt och på adekvata grunder utifrån evidensbaserade kunskaper

Ø      utvärdera användningen av tidigare förskrivna hjälpmedel

Ø      vidta lämpliga åtgärder för att begränsa omfattningen av skador m.m. om en olycka inträffar i samband med att en medicin-/ortopedteknisk produkt används

Ø      kontrollera funktionen hos de medicin-/ortopedtekniska produkterna före, under och efter användningen i den omfattning som erfordras, t.ex. enligt tillverkarens instruktioner

Ø      Informera annan sjukvårdspersonal om det förväntade syftet, användning, skötsel och underhåll samt begränsningar och risker som kan hänföras till det ortopedtekniska hjälpmedlet

4. Utrustning och miljö

En ortopedingenjör behöver inom sitt yrkesområde kunna

Ø      svara för att den utrustning och miljö som används vid bedömning och utprovning är säker för patienten

Ø      vidta lämpliga åtgärder för att begränsa omfattningen av patientens skador m.m. om ett tillbud eller en olycka inträffar

Ø      kontrollera funktionen hos den utrustning som nyttjas före och efter användningen i den omfattning som erfordras, t.ex. enligt tillverkarens instruktioner

Ø      upptäcka risker i vårdmiljön och vid behov vidta åtgärder för att tillförsäkra patienten trygghet i vårdsituationen

5. Hälsobefrämjande åtgärder

En ortopedingenjör behöver inom sitt yrkesområde kunna

Ø      erbjuda hälsobefrämjande åtgärder i samarbete med andra medicinska yrkesgrupper, samverka med andra instanser, t.ex. organisationer, föreningar etc.

6. Information, undervisning och handledning

En ortopedingenjör behöver inom sitt yrkesområde kunna

Ø      identifiera patienters behov av information samt bedöma hur behovet skall tillgodoses

Ø      informera, instruera, handleda och undervisa patienten eller hans/hennes närstående samt följa upp insatserna

Ø      informera, undervisa och handleda andra personalgrupper och studerande inom området för ortopedteknik

7. Utvecklingsarbete och forskning

En ortopedingenjör behöver inom sitt yrkesområde kunna

Ø      söka och använda relevant kunskap som dokumenterats från utvecklingsarbete och forskning

Ø      påtala behov av och medverka i utvecklingsarbete och forskning

8. Planerings- och ledningsuppgifter

En ortopedingenjör behöver inom sitt yrkesområde kunna

Ø      planera och prioritera arbetet, leda underställd personal, samarbeta med kolleger och företrädare för andra yrken, närstående, intresseorganisationer samt samhällsorgan

Ø      analysera risker och hantera avvikelser

Ø      i enlighet med gällande föreskrifter medverka i ett systematiskt, fortlöpande och dokumenterat kvalitetsarbete

9. Resurshushållning

+En ortopedingenjör behöver inom sitt yrkesområde kunna

Ø      arbeta på ett kostnadsmedvetet sätt och verka för att tillgängliga resurser utnyttjas ändamålsenligt

10. Katastrofberedskap

En ortopedingenjör behöver inom sitt yrkesområde kunna

Ø      verka inom den speciella organisation som gäller vid stora olyckor och katastrofer

Ø      prioritera patienter och aktiviteter under särskilda förhållanden

Ø      anpassa sin verksamhet till de särskilda förhållanden som råder i katastrof-, kris- och krigssituationer.