Medlemsvillkor

– Sveriges ortopedingenjörers förening

1.      Parter

 

Dessa villkor gäller för medlemmar i Sveriges ortopedingenjörers förening.

2.     Medlemskap

Som medlem får du bl.a. tillgång till soif.se,nyhetsbrev och en prenumeration på ortopediskt magasin. Medlem skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattats.


Styrelsen beviljar medlemskap.


     Rätt till medlemskap i föreningen äger person som efter genomgången högskoleutbildning tagit examen som ortopedingenjör och är legitimerad eller genomgått utländsk utbildning som av styrelsen bedöms som likvärdig.

-        Medlem som tidigare erhållit medlemskap på andra grunder än enligt ovanstående moment äger rätt att kvarstå i föreningen.
-        Medlem som avgår från tjänst genom pensionering kvarstår som hedersmedlem i föreningen. Hedersmedlem har rösträtt.
-        Annan person som förtjänstfullt verkar i föreningens intresse kan efter beslut av årsmötet upptagas som hedersmedlem.
-        Studerande som antagits till högskoleutbildning med inriktning mot ortopedingenjör kan erhålla medlemskap i föreningen som studerandemedlem. Efter avslutad utbildning och legitimering  övergår detta automatiskt till status av ordinarie medlem. Studerandemedlem har ej rösträtt.
-       Annan person som av eget intresse vill vara medlem kan söka medlemskap som stödmedlem. Stödmedlem har inte rösträtt.

 


3.      Medlems avgifter

Ordinarie medlemskap                            500 kr.
Hedersmedlem                                             Kostnadsfritt
Studentmedlem                                           kostnadsfritt.
Stödmedlem                                                      500 kr

 


Avgifternas storlek för nästkommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.

 


4.      Behandling av personuppgifter


I samband med ansökan om medlemskap i Sveriges ortopedingenjörers förening registreras uppgifter om dig. Ditt personnummer, kontaktuppgifter (adress, e-postadress och/eller mobiltelefonnummer) och arbetsplats/studieuppgifter du lämnar till oss registreras.


Inaktiva konton och därmed personuppgifter raderas vart annat år. 


5.      Rättigheter

Du har rätt att få information om de uppgifter som finns registrerade om dig. En sådan
begäran ska vara skriftlig och skickas till Sveriges ortopedingenjörers förening (kontaktuppgifter finns nedan). Du har även rätt att begära att vi raderar den data vi behandlar om dig, begära begränsning av personuppgifter, samt att begära rättning av felaktiga data. 


Vill du inte motta nyhetsbrev eller annan information kan du kontakta styrelsen, se kontaktuppgifter nedan. I samtliga e-brev hittar du även en länk eller instruktion för att kunna avsäga dig utskick. Du kan även ändra dina kommunikationsval genom att logga in på ”Mina Konto/Min profil”.
 

6.      Ändring av villkor


Sveriges ortopedingenjörers förening har rätt att ändra dessa villkor. Vid var tid
gällande villkor finns på soif.se/medlemsvillkor/


7.      Avtal och uppsägning

Medlemskapet gäller tills vidare, förnyas årligen genom erlagd medlemsavgift. Du har som medlem när som helst rätt att avsluta ditt medlemskap genom att meddela SOIF om detta.


 Medlem som skadar föreningen eller motarbetar dess intressen varnas skriftligen och om rättelse uteblir kan medlem uteslutas. Styrelsen utfärdar varning samt tar beslut om eventuell uteslutning. Ansökan om återinträde, som ska ske skriftligt, prövas och godkännes av styrelsen.Dessa villkor gäller från 25 maj 2018.
 

Kontaktinformation
Sveriges Ortopedingenjörers förening 
Ortopedtekniskt Centrum
Norrlands universitetssjukhus
901 85 Umeå
E-postadress: info@soif.se