Våra etiska regler

Förord

Dessa regler syftar till att medvetandegöra ortopedingenjören om de etiska frågor som är förenade med yrkesutövningen samt att garantera patienterna ett värdigt och sakkunnigt bemötande. Det åligger varje SOIF medlem att i sin yrkesutövning följa dessa regler samt verka för att kollegor efterlever dem.

Reglerna är antagna av SOIFs årsmöte den…


Etiska regler för Ortopedingenjörer[*]

§1 Ortopedingenjören ska respektera alla människors lika värde samt vara insatt i gällande författningar för hälso- och sjukvårdspersonal.

1:1 Ortopedingenjören ska respektera varje människas särskilda behov och rätt till ett värdigt bemötande.
Kommentarer
Ortopedingenjören ska ha en humanistisk människosyn. Ortopedingenjören ska bemöta sin patient med respekt och inte låta sig påverkas av dennes ras, nationalitet, politiska åsikter, livsåskådning eller etnisk tillhörighet. Detta gäller också beträffande patientens ålder, kön, fysiska eller psykiska förmåga.
Vid prioritering ska patientens medicinska behov vara styrande.


1:2 Ortopedingenjören ska respektera patientens rätt till integritet och sekretess.
Kommentarer
Ortopedingenjören ska vid samtal, undersökning och behandling upprätthålla en kontakt med patienten som bygger på respekt. Ortopedingenjörens åtgärder ska meddelas i lokaler där patientens integritet respekteras.
Ortopedingenjören ska vid behov klargöra för patienten skillnaden mellan information som tas emot i förtroende och sådan som ortopedingenjören bör föra vidare till annan person eller är skyldig att anmäla till myndighet.
Ortopedingenjören ska i intyg eller utlåtande iakttaga synnerlig omsorg och endast uppge vad som efter noggrann prövning kan styrkas.
Ortopedingenjör som blir vittne till händelse där patient kränks ska vidta åtgärder så att detta uppmärksammas och kan åtgärdas.
Ortopedingenjören ska angående sekretess, patientjournaler, datoranvändning och telekommunikation följa gällande författningar.


1:3 Ortopedingenjören ska respektera patientens rätt till självbestämmande.
Kommentarer
Ortopedingenjören har skyldighet att informera patienten angående undersökningsfynd och möjliga åtgärder. Ortopedingenjören ska fortlöpande diskutera och bestämma behandlingsmål och åtgärder i samråd med patienten så att patienten blir delaktig och tar eget ansvar. Om patienten inte är beslutskapabel kan, då detta bedöms lämpligt, samråd ske med anhörig eller annan närstående.
Ortopedingenjören ska informera patienten om eget kompetensområde samt om de undersöknings- och behandlingsmetoder som finns att tillgå inom ortopedingenjörens område.
Ortopedingenjören ska i sin bedömning utgå från patientens medicinska behov och ej låta sig påverkas av utomstående.
Ortopedingenjören får ej göra sin auktoritet gällande så att de inskränker på patientens rätt att bestämma över sig själv.
Ortopedingenjören ska förvissa sig om att hon/han uppfattat patientens problem riktigt och att patienten kan förstå innebörden i given information eller instruktion.
Om ortopedingenjören av personliga eller andra skäl ej kan ta hand om patient ska ortopedingenjören hjälpa denne till behandling hos kollega. Samma skyldighet ska gälla då på sakliga ortopedingenjören eller personliga grunder anser sig ej kunna fullfölja påbörjad behandling.


1:4 Ortopedingenjören ska innan åtgärder påbörjas så långt det är möjligt informera patienten om beräknad totalkostnad och tidsramar.
Kommentar
Ortopedingenjören ska inför varje behandlingsomgång informera om patientavgifter och eventuella kostnader för hjälpmedel. Beräknat antal behandlingar och tidsåtgång vid varje åtgärdstillfälle bör anges inom ramen för denna information.


1:5 Ortopedingenjören får avbryta sina åtgärder vid hot eller annat tillbud.
Kommentarer
Ortopedingenjören kan neka fortsatt behandling om patienten uppträder kränkande. När patient eller medföljande person uppträder hotfullt kan ortopedingenjören vägra behandling. Närmaste chef eller aktuell uppdragsgivare ska omgående informeras. Om ortopedingenjör utsätts för fysiskt eller psykiskt våld ska detta anmälas enligt gällande författningar.


§ 2 Ortopedingenjören har ansvar för att åtgärder utförs professionellt och effektivt.

2:1 Ortopedingenjören ska underhålla och utveckla den egna yrkeskompetensen genom att följa utvecklingen inom yrkesområdet.
Kommentar
Ortopedingenjören har skyldighet att utveckla yrkeskompetensen genom kritisk granskning av egna undersöknings- och behandlingsmetoder.


2:2 Ortopedingenjören ska prioritera åtgärder som är grundade på vetenskap och beprövad erfarenhet.
Kommentarer
Ortopedingenjören ska meddela uppdragsgivaren då det är uppenbart att fullgod effekt ej kan nås inom ramen för beställningen. Ortopedingenjören får neka att utföra beställd åtgärd om den står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet eller om den bedöms ej vara till gagn i den aktuella situationen. Kontakt ska i sådana fall tas med remitterande läkare eller uppdragsgivare.


2:3 Ortopedingenjören ska dokumentera och utvärdera sin verksamhet.
Kommentar
Ortopedingenjören ska utvärdera sina åtgärder utifrån kvalitets- och nyttoeffekt. De åtgärder som ej leder till avsedd effekt inom rimlig tid ska avslutas.


2.4 Ortopedingenjören ska redovisa och debitera åtgärder korrekt.
Kommentarer
Ortopedingenjören ska ha ett redovisningssystem gentemot uppdragsgivaren som är korrekt beträffande registrering och debitering av åtgärder. Ortopedingenjören får ej ge avkall på kvalitet i yrkesutövningen till förmån för produktivitet och ekonomisk vinning.


2:5 Ortopedingenjören ska följa samhällsutvecklingen och i sin yrkesutövning eftersträva att ortopedingenjörens kompetens tas tillvara.
Kommentarer
Ortopedingenjören ska vid behov informera allmänheten om frågor som rör den egna kompetensen och ortopedingenjösrens som profession. Ortopedingenjör med ledningsansvar bör medverka vid planering och utveckling av samhällets hälso- och sjukvård.


2:6 Ortopedingenjören ska vid forsknings- och utvecklingsarbete följa gällande forskningsetiska principer.
Kommentarer
Ortopedingenjören ska innan projektstart, erhålla godkännande från berörd etisk kommitté. om så erfordras, Ortopedingenjören ska vid genomförande av forsknings- och utvecklingsarbete följa de etiska regler som gäller för förhållningssätt till dem som är involverade i undersökningen.


3 Ortopedingenjören ska i sitt samarbete med kollegor och Ortopedingenjörstuderande fästa vikt vid professionalitet, respekt och lojalitet.
 


3:1 Ortopedingenjören har ansvar för utveckling av professionen. 

Kommentarer
Ortopedingenjören ska genom fortbildning och/eller vidareutbildning utveckla den egna yrkeskompetensen. Ortopedingenjören bör medverka i utbildning och handledning av studerande.


3:2 Ortopedingenjör som använder kollegas eller annans arbete i skrift eller i tal ska hänvisa till vederbörande med namn.
Kommentar
Ortopedingenjören får ej ge intryck av att själv ha utfört vetenskapliga studier eller annat arbete som kollega eller annan person har gjort.


3:3 Ortopedingenjören ska eftersträva att intressekonflikter löses internt och vid behov med stöd av yrkesföreningen.
Kommentar
Ortopedingenjören ska värna om ortopedingenjörkårens anseende. Oenighet ska hållas på ett sakligt plan.
 
3:4 Ortopedingenjör som får kännedom om att kollega eller studerande brister i lämplighet och/eller är oskicklig i yrkesutövningen bör vidta åtgärder så att detta uppmärksammas och kan åtgärdas.
Kommentar
Berörd kollega eller studerande bör vidtalas innan ärendet förs vidare. Kontakt bör tas med närmaste chef eller yrkesföreningen för råd och stöd när det gäller kollega och med utbildningsansvarig när det gäller studerande.


3:5 Ortopedingenjör som får kännedom om fel eller försummelse som eventuellt kunde eller har skadat patient ska anmäla detta till den som har medicinskt ledningsansvar eller till ansvarig myndighet.
Kommentar
Ortopedingenjören ska efter att ha informerat berörda parter göra anmälan enligt gällande författningar. Detta gäller även då föreskrifter som är av betydelse för säkerheten i vården ej följs.


4 Ortopedingenjören ska respektera andra yrkesgruppers speciella kompetens.

4:1 Ortopedingenjören ska anlita eller hänvisa till annan sakkunskap när det finns begränsningar i den egna yrkeskompetensen.
Kommentarer
Ortopedingenjören ska utan prestige verka för ett gott samarbete samt respektera andras kunskaper och arbetsvillkor.
Ortopedingenjören ska rådgöra med annan vårdgivare när patientens behov faller utanför den egna yrkeskompetensen. Ortopedingenjören bör i samverkan med annan sakkunskap vägleda de vårdsökande till rätt instans.


4:2 Ortopedingenjör som delegerar arbetsuppgift ska följa gällande författningar.
Kommentar
Ortopedingenjör som överlåter arbetsuppgift ansvar för att den som fått uppgiften har förstått informationen och har förutsättningar att klara uppgiften.


5 Ortopedingenjören ska vid marknadsföring vara vederhäftig, saklig och korrekt.
 

5:1 Ortopedingenjören ska vid marknadsföring följa gällande författningar.
Kommentarer
Undersöknings- och behandlingsmetoder får ej framställas som bättre än vad som visats i vetenskapliga studier. Utrustning och apparater som används vid behandling får ej uppges som effektiva om det ej är dokumenterat i vetenskapliga studier. Dessa får ej heller anges som specialitet.


5:2 Ortopedingenjören ska upprätthålla kollegial respekt oberoende av verksamhetsområde.
Kommentarer
Ortopedingenjören får ej på ett otillbörligt sätt framhålla egen kompetens


5:3 Ortopedingenjören ska vid offentliga framträdanden klargöra om hon/han företräder sig själv, sitt yrke, sin yrkesförening eller annan verksamhet.
Kommentar
Då ortopedingenjören uttalar sig i samhällsfrågor, medverkar i massmedia eller i reklamsammanhang, ska det framgå om ortopedingenjören agerar som sakkunnig inom yrkesområdet eller företräder annat intresse.


5:4 SOIFs logotyp får endast användas efter överenskommelse med SOIFs styrelse".


5:5 SOIFs logotyp får endast användas inom Ortopedingenjörens verksamhetsområde och aldrig i samband med försäljning av produkter.
Kommentar
Vid marknadsföring eller försäljning av produkter får SOIFs logotyp ej användas. Detta gäller också i sammanhang då SOIFs logotyp kan ge intryck av förbundets medverkan.


[*] I de etiska reglerna avses att; patient kund, klient, barn/vårdnadshavare, omsorgstagare har likvärdig betydelse, likaså att; uppdragsgivare, beställare, köpare, patient, arbetsgivare, remitterande läkare har likartad betydelse.