Integritetspolicy och cookies


Vi gör allt för att dina personuppgifter som medlem ska lagras på ett säkert sätt och att endast personer med rätt behörighet i organisationen ska se dem.

Policy avseende integritet och personuppgifter

 1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och personuppgifter (”Integritetspolicy”) beskriver hur Sveriges Ortopedingenjörers förening samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. Denna policy gäller fr o m 2018-05-25.

1.1 Integritetspolicyn gäller behandling av personuppgifter då Sveriges ortopedingenjörers förening tillhandahåller serviceärenden och övrig kontakt mellan dig och Sveriges ortopedingenjörers förening, såsom besök på vår webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto på Sveriges ortopedingenjörers förening webbplats (”Kontoinnehavare”) och vid utskick av nyhetsbrev och annan marknadsföring via e-post och post.

1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning (dataskyddsförordningen GDPR). 1. Personuppgiftsansvarig

Sveriges ortopedingenjörers förening är personuppgiftsansvarig för vår behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. 1. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.

3.2 Sveriges ortopedingenjörers förening samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du registerar dig på Sveriges ortopedingenjörers förenings webbplats, använder dig av vår support, besöker vår webbplats eller ett event som vi anordnar, eller när du på annat sätt har kontakt med Sveriges ortopedingenjörers förening-.

3.3 Om du är medlem samlar Sveriges ortopedingenjörers förening in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av konto på vår webbplats. Kontoinnehav behandlar även uppgifter som du från tid till annan ger oss tillgång till för genom ditt konto på vår webbplats. Som medlem kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mina sidor- min profil”.

3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster. 1. Vilka personuppgifter behandlar vi?

4.1 För dig som är medlem  i Sveriges ortopedingenjörers förening

De personuppgifter Sveriges ortopedingenjörers förening samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra supporttjänster är:

 • Namn

 • Adress

 • Telefonnummer

 • E-post

 • Personnummer

 • Telefon arbete

 • Betalningsuppgifter

 • Kontoinformation för inloggning

 • Arbetsplats

 • Examensår.
 • Hur du interagerar med nyhetsbrevet och hemsidan.


  1. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

  5.1 För dig som är medlem i Sveriges ortopedingenjörers förening

  Sveriges ortopedingenjörers förening behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

  • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som medlem.

  • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter

  • Ge dig relevant information och rikta marknadsföring avseende Sveriges ortopedingenjörers förening aktiviteter.

  • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering

  • Följa tillämplig lagstiftning.

  • Möjliggöra kommunikation via post och e-post

  • Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via post och e-post

  • Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik.
  • Administrera kontoinnehavet, t ex ge dig möjlighet att sätta ett nytt lösenord  1. De rättsliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

  Sveriges ortopedingenjörers förening baserar behandlingen av dina personuppgifter på fyra olika rättsliga grunder, i enlighet med GDPR. Dessa grunder beskrivs i det här avsnittet.

  6.1 Avtal
  Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet vi ingår med dig  som medlem.

  6.2 Samtycke
  Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavare. Detta görs på grunden av samtycke, dvs att du genom att du skapar ett konto på vår webbplats och skriver in uppgifter om dig själv godkänner att uppgifterna finns där.

  6.3 Intresseavvägning
  En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka nyhetsbrev och andra erbjudanden till dig om våra varor och tjänster. Sveriges ortopedingenjörers förening behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning.

  6.4 Rättslig förpliktelse
  I vissa fall kan Sveriges ortopedingenjörers förening ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


  1. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

  7.1 Dina personuppgifter sparas så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy.

  7.2 Sveriges ortopedingenjörers förening sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett aktivt konto hos soif.se.

  1. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

  Ändamål

  Rättslig grund

  Kategorier av personuppgifter

  Lagringstid

  För att administrera, utveckla och leverera våra tjänster samt tillhandahålla support-

  Fullföljande av avtal

  • Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post

  • Geografisk information

  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

  Så länge det behövs för ändamålet

  För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen och konsumentköplagen

  Rättslig förpliktelse

  • Namn, adress, telefonnummer samt e-post

  Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

  För att marknadsföra Sveriges ortopedingenjörers förening och sända ut nyhetsbrev, post och e-post

  Intresseavvägning

  • Namn, adress samt e-post

  • Geografisk information

  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

  Så länge du inte avanmäler dig från nyhetsbrevet eller begär att vi tar bort dina uppgifter

  För att administrera ditt kontoinnehav och spara uppgifter

  Samtycke om konto hos Sveriges ortopedingenjörers förening

  • Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post

  • Geografisk information

  • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

  • Betalningsuppgifte

  • Information om ditt kontoinnehav

  Så länge du har ett konto hos Sveriges Ortopedingenjörers förening

   

  1. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

  Sveriges ortopedingenjörers förening kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till Ortopediskt magasin.

  9.1 Tredje part som Sveriges ortopedingenjörers förening lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till Sveriges ortopedingenjörers förening avtal med dig som kund. Hit hör leverantörer av betal- och frakttjänster.

  9.2 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Sveriges ortopedingenjörers förening om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Sveriges ortopedingenjörers förenings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

  9.3 Vi säljer aldrig dina personuppgifter till tredje part.

  1. Skyddet av dina personuppgifter

  Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Sveriges ortopedingenjörers förening har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering

  1. Dina rättigheter

  11.1 Sveriges ortopedingenjörers förening ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

  11.2 Sveriges ortopedingenjörers förening kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

  11.3 Du har rätt att begära

  1. Tillgång till dina personuppgifter.
   Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om de inte har samlats in från dig, samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.


  2. Rättelse av dina personuppgifter.
   Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta eventuella felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.


  3. Radering av dina personuppgifter.
   Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.


  4. Begränsning av behandling.
   Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

  11.4 Sveriges ortopedingenjörers förening kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

  11.5 Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig. En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

  11.6 Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning.

  11.7 Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@soif,se . När har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål.

  Alternativt kan du ändra detta genom att uppdatera dina val på hemsidan ”Mitt konto – Min profil”

  11.8 Den som anser att ett företag/förening hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen

  12.    Kontaktinformation

  Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

   

  Sveriges Ortopedingenjörers förening 
  Ortopedtekniskt Centrum
  Norrlands universitetssjukhus
  901 85 Umeå

  E-postadress: info@soif.se

   

  Cookies

  En cookie (kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator.

  Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Det går att använda informationen i cookien för att följa hur användare surfar på webbsidan, för att därmed kunna utveckla sidan för en bättre besöksupplevelse.

  Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen av cookies.

  På SOIF använder vi cookies för att med hjälp av verktyget Google Analytics samla in anonym besöksstatistik. Vi använder även session cookies för att hålla koll på om du som besökare är inloggad.

  Källa: Post- och telestyrelsen